ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาบ้านบางปูนที่พบในแหล่งเรือจม
จำนวนผู้เข้าชม 132