ปัญจรูป
จำนวนผู้เข้าชม 132

เรื่อง "ปัญจรูป"
การผลิตสื่อเพื่อสื่อความหมายทางวัฒนธรรมครั้งที่ ๑
จัดทำโดย  นางสาวธิติพร สายฝั้น
นิสิตฝึกงาน ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา