ภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่อง @ปราสาทเปือยน้อย
จำนวนผู้เข้าชม 127

เรียบเรียงโดย นางสาวกุลวดี สมัครไทย นักโบราณคดี ชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF: