รูปบุคคลทรงครุฑ จากอโรคยาศาล สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ (ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป)
จำนวนผู้เข้าชม 83

เรียบเรียงโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น