ไหเคลือบสีเขียว : หลักฐานพบใหม่จากการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข ๑๔ เมืองโบราณอู่ทอง
จำนวนผู้เข้าชม 114