องค์ความรู้มรดกศิลปวัฒนธรรม ตอนที่ ๓ "ขอม คือเขมรหรือไม่ใช่เขมร"
จำนวนผู้เข้าชม 327

องค์ความรู้มรดกศิลปวัฒนธรรม ตอนที่ ๓ "ขอม คือเขมรหรือไม่ใช่เขมร"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์
และคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.