คำสั่งกรมศิลปากร ที่ ๔๒/๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมศิลปากรปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากรในฐานะผู้บริหารด้านต่างๆ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
จำนวนผู้เข้าชม 557

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:


จำนวนผู้เข้าชม 0คน