ห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติอาเซียน (ASEAN Digital Library)
จำนวนผู้เข้าชม 2367

          ห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติอาเซียน (ASEAN Digital Library) เป็นโครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหอสมุดแห่งชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วยหอสมุดแห่งชาติไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลทางด้านภูมิปัญญาของชาติในหอสมุดแห่งชาติของประเทศภูมิภาคอาเซียน โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระบบห้องสมุดดิจิทัลด้านมรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่าในหอสมุดแห่งชาติ ของแต่ละชาติอาเซียนไว้ด้วยกันที่เรียกว่า “ห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติอาเซียน (ASEAN Digital Library)” เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านมรดกทางภูมิปัญญาของภูมิภาคอาเซียน ให้บริการเข้าถึงข้อมูลเอกสารฉบับเต็มรูปด้านมรดกภูมิปัญญาของชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างสะดวก รวดเร็วในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งการสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน รวมไปถึงองค์ความรู้ดังกล่าวสามารถช่วยพัฒนาต่อยอดด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ ในประเทศภูมิภาคอาเซียนให้มีความมั่นคง และสอดคล้องกับการประชาคมอาเซียน
          สำหรับทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติอาเซียน ASEAN Digital Library ได้แบ่งเป็นคอลเลคชันต่าง ๆ โดยการแบ่งตามแต่ละประเทศอาเซียน และแบ่งตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ ประเภทหนังสือ หนังสือหายาก เอกสารต้นฉบับ คัมภีร์ใบลาน แผนที่ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพถ่าย ไฟล์เสียง วีดิทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร บทความ ข้อมูลเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาทางมรดกภูมิปัญญาของชาติที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่ง ปัจจุบันมีให้บริการข้อมูลเนื้อหาดิจิทัลมากกว่า 82,000 รายการ คอลเลคชันที่โดนเด่นและน่าสนใจ อาทิ เช่น ภาพโปสการ์ดส่วนพระองค์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพของหอสมุดแห่งชาติไทย หนังสือหายากและเอกสารต้นฉบับภาษามาลายูของหอสมุดแห่งชาติมาเลเซีย คอลเลคชัน Rizaliana หอสมุดแห่งชาติฟิลิปปินส์ และคอลเลคชันภาพแผนที่โบราณทางทะเลของหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์
         สำหรับผู้ที่สนใจเนื้อหามรดกภูมิปัญญาของชาติอาเซียน สามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลในห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติอาเซียนที่ให้บริการผ่านการสืบค้นแบบหน้าจอเดียว (Single Search) ได้ทางเว็บไซต์ http://www.aseanlibrary.org


รูปที่ 1 หน้าสืบค้นเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติอาเซียน (ASEAN Digital Library) http://www.aseanlibrary.org


รูปที่ 2 หน้าสืบค้นเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติอาเซียน (ASEAN Digital Library) สามารถสืบค้นโดยวิธีการค้นโดยใส่ คำสำคัญหรือคำค้น สืบค้นโดยวิธีเลือกจากประเทศ ประเภท และภาษา


รูปที่ 3 ตัวอย่างข้อมูลรายการเนื้อหาดิจิทัลประเภทหนังสือหายากในห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติอาเซียน


รูปที่ 4 ตัวอย่างภาพแสดงผลการสืบค้นรายละเอียดทางบรรณานุกรมภาพเก่าประวัติศาสตร์ของประเทศบูรไนดารุสซาลาม พร้อมกับเมนูลิงค์เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาดิจิทัลในระบบห้องสมุดดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติบูรไน


รูปที่ 5 หนังสือหายากและเอกสารต้นฉบับภาษามาลายูของหอมุดแห่งชาติมาเลเซีย


รูปที่ 6 ภาพแผนที่โบราณทางทะเลของหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์

เรียบเรียงข้อมูล : ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ E-mail: eak.pras@hotmail.com