แหล่งน้ำมัน “สิริกิติ์”
จำนวนผู้เข้าชม 4140

องค์ความรู้เรื่อง จดหมายเหตุ จากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ตอน แหล่งน้ำมัน “สิริกิติ์”

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จแหล่งผลิตน้ำมันสิริกิติ์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๒๖
(รหัสภาพ นรม ๑.๑.๑.๓ (อ.๗๕) ภาพที่ ๑๔ ใน ๑๐๓ ภาพ )


ภาพรถบรรจุน้ำมันมีป้ายข้อความระบุว่า “น้ำมันดิบลานกระบือ คือทรัพยากรของไทย อนาคตต้องสดใส เพราะคนไทยเรากลั่นเอง” เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๖ (รหัสภาพ นรม ๑.๑.๑.๓/๑๓๗)

แหล่งน้ำมัน “สิริกิติ์” ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ถือเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบแห่งแรกในประเทศไทย จากข้อมูลการสำรวจหาแหล่งน้ำมันดิบในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๖๔ โดย พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ขณะดำรงพระอิสริยยศ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้ว่าจ้างนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันดำเนินการสำรวจหาน้ำมันดิบบริเวณอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แต่ด้วยวิทยาการทางเทคโนโลยีที่ยังไม่ทันสมัย จึงไม่สามารถดำเนินการเจาะหาน้ำมันดิบได้ ต่อมาเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๕ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประกาศเชิญบริษัทต่างประเทศ ให้ยื่นขอสัมปทานอีกครั้งทำให้ บริษัท เชลล์ เป็นผู้ชนะในการขอสัมปทานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร และส่งต่อให้ บริษัท ไทยเชลล์ เอ๊กพลอเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น จำกัด รับโอนสัมปทานได้สำรวจต่อ
บริษัท ไทยเชลล์ เอ๊กพลอเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น จำกัดจึงได้ดำเนินการสำรวจโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กทางอากาศและธรณีฟิสิกส์โดยละเอียด พบว่ามีแอ่งของหินที่จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำมันได้ จนกระทั่งเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔ จึงได้ทำการทดลองเจาะพิสูจน์ จำนวน ๒ หลุม ได้แก่
หลุมที่ ๑ อยู่ในพื้นที่ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีความลึก ๓,๖๐๐ เมตร พบน้ำมันดิบมีอัตราการไหลวันละ ๔๐๐ บาร์เรล
หลุมที่ ๒ อยู่ในพื้นที่ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร มีความลึก ๑,๙๖๐ เมตร พบน้ำมันดิบมีอัตราการไหลวันละ ๗๐๐ – ๔,๑๐๐ บาร์เรล และพบก๊าซธรรมชาติปนออกมากับน้ำมันดิบในอัตราส่วนประมาณ ๗๒๐ ลูกบาศก์ฟุตต่อน้ำมันดิบ ๑ บาร์เรล
จากการทดสอบพบว่าพื้นที่ตำบลลานกระบือ มีปริมาณน้ำมันมากเพียงพอที่จะใช้ในเชิงพาณิชย์ จึงได้มีการเจาะเพิ่มอีกจำนวน ๙ หลุม จากการประเมินผลในชั้นต้นคาดว่าจะมีน้ำมันดิบถูกกักอยู่ในโครงสร้างลานกระบือทั้งหมดประมาณ ๑๙๖ ล้านบาร์เรล ในจำนวนนี้สามารถจะผลิตน้ำมันขึ้นมาใช้ได้โดยกรรมวิธีธรรมดาประมาณ ๓๐ ล้านบาร์เรล ผลผลิตขั้นต้นจากหลุมประเมินผล ซึ่งได้ดัดแปลงเป็นหลุมผลิตคาดว่าในขั้นต้นจะผลิตน้ำมันดิบได้วันละประมาณ ๕,๐๐๐ บาร์เรล และจะเพิ่มเป็นวันละ ๒๐,๐๐๐ บาร์เรล ภายในระยะ ๒ ปีถัดไป
ผลจากการค้นพบแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมที่ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรครั้งนั้น ถือเป็นประวัติศาสตร์สำคัญในวงการน้ำมันของไทย พร้อมกับเป็นช่วงเวลาสำคัญ เนื่องจากเป็นโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชน รัฐบาลในขณะนั้นโดยนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระนามาภิไธย “สิริกิติ์” เป็นชื่อแหล่งเจาะสำรวจน้ำมันและตั้งชื่อน้ำมันว่า “น้ำมันดิบเพชร” ตามชื่อจังหวัดกำแพงเพชร ในคราวนั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานในการเปิดแหล่งน้ำมัน “สิริกิติ์” ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖
.
.
.
เรียบเรียงโดย
นางสาวพัชราภรณ์ สุวรรณะ นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
เอกสารอ้างอิง
กรมศิลปากร. (๒๕๔๔). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดกำแพงเพชร. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์. นรม ๑.๑.๕.๑/๓๔๘ เอกสารคำกราบบังคมทูลรายงาน ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ในวโรกาสเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดแหล่งน้ำมัน “สิริกิติ์” (๑๒ ม.ค. ๒๕๒๖)
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี. ภ นรม ๑.๑.๑.๓/๑๓๗ ภาพกองงานโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ภาพพลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับมอบน้ำมันดิบจากโรงกลั่นน้ำมันบางจาก
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี. ภ นรม ๑.๑.๑.๓ (อ.๗๕) ภาพที่ ๑๔ ใน ๑๐๓ ภาพ ภาพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จแหล่งผลิตน้ำมันสิริกิติ์ ลานกระบือ กำแพงเพชร


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.