ภาพเขียนสีภูตะเภาทอง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
จำนวนผู้เข้าชม 573

องค์ความรู้ เรื่อง ภาพเขียนสีภูตะเภาทอง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
จัดทำข้อมูลโดย สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น