ร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีดอนไร่ ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ปี 2555
จำนวนผู้เข้าชม 893

 ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีดอนไร่ ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันศึกษาการจัดพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันขุดศึกษาแหล่งโบราณคดีดอนไร่ และกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงและพัฒนาพิพิะภัณฑ์ชุมชนวัดถ้ำพระศิลาทอง ซึ่งทุกกิจกรรมได้เสริมสร้างการมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมทุนและร่วมรับผลที่เกิดขึ้นกับสมาชิกเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรมตำบลเจียดทุกคน เป็นการดำเนินกิจกรรมอย่างเท่าเทียมความความรู้ ความสามารถและศักยภาพที่แต่ละฝ่ายมีร่วมกัน โดยเฉพาะกิจกรรมการขุดค้นแหล่งโบราณคดีดอนไร่และการปรับปรุงพิพิะภัณฑ์ชุมชนวัดถ้ำพระศิลาทอง ยังเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของสมาชิกเครือข่ายโดยไม่มีการว่าจ้างใดๆเช่นทุกปีที่ผ่านมา