ความรู้ทั่วไป


ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
img_cover

โบราณสถานปราสาทภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ปราสาทบ้านโคกปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปปางสมาธิ พบจากโบราณสถานพุหางนาคหมายเลข ๒ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โบราณสถานวัดซาก จังหวัดลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

การขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดี “โบราณสถานวัดเกาะไม้แดง”
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เขากัง โบราณสถานในจังหวัดพัทลุง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาพสลักหน้าบันของปราสาทประธาน ด้านทิศใต้ ปราสาทบ้านพลวง จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

กลุ่มแผ่นหินรูปคล้ายใบเสมา ชุมชนโบราณบ้านไพขลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

แผ่นดินเผาภาพบุคคลฟ้อนรำ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดี เสาดินนาน้อย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาพสลักหน้าบันโบราณสถานปราสาทบ้านพลวง จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ใบเสมาในภูมิภาคอีสานใต้ ใบเสมาเขาพระอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ทับหลังชิ้นที่โดดเด่น ชิ้นที่ ๓ ของปราสาทสด๊กก๊อกธม
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาพสลักหน้าบันโบราณสถาน"ปราสาทปรางค์กู่" อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โบราณสถานหมู่บ้านฮอลันดา
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

"หราง" เมืองสงขลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
img_cover

การค้าขายและเงินตราที่ใช้ในล้านนา ตอน เงินพดด้วง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เล่าเรื่องประติมามานวิทยา: ธัตตูระ/ธตูระ/ทาตุระ (Dhattūra/Dhatūra/Dātura)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

กู่โพนระฆัง จังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ปูนขาวจากระบวนการศึกษาทางด้านโบราณคดี ตอน การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเตาเผาปูนขาวบ้านภูเขาทอง จ.หนองคาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

สะพานติณสูลานนท์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

จารึกภาษามอญโบราณ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เล่าเรื่องประติมานวิทยา: กากะ (Kāka)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ปี้ เบี้ยบ่อน
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ตุ๊กตาดินเผาจากแหล่งโบราณคดีคลองคูเมืองเดิม(คลองบ้านขมิ้น) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เหรียญอาหรับสมัยราชวงศ์อับบาสิยะฮ์จากเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ตุลาคมเดือนแห่งความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เพลงประกอบระบำทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพิมพ์ดินเผาจากโบราณสถานหมายเลข ๕ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ความผิดพลาดจากการผลิตสังคโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เรือยอกอง....เรือท้องถิ่นใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

อุษา: เทวีแสงเงินแสงทองแห่งยุคพระเวท
รายละเอียดเพิ่มเติม