...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นอิฐจำหลักรูปมกร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

เครื่องประดับทองคำรูปกินรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์ดินเผาภาพพระพุทธรูปยืนปางแสดงธรรม จากเจดีย์หมายเลข ๙ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์ดินเผาภาพพระพุทธรูปปางแสดงธรรม จำนวน ๒ ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตราดินเผามีจารึก “ศรี” และสัญลักษณ์โอม พบจากเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

คำช่างโบราณ ตอนที่ ๑ เรื่อง เจดีย์ ที่มาและความหมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นดินเผารูปเทวดาเหาะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

๕๕ ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ลูกเต๋า : การละเล่นโบราณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ยอดเจดีย์จำลอง พบจากเจดีย์หมายเลข ๑๓ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมดินเผารูปราชยลักษมีประกอบกับรูปคชลักษมี พบจากเมืองโบราณอู่ทอง ประติมากรรมรูปแบบเฉพาะสมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จารึกปุษยคีรี ชื่อภูเขาศักดิ์สิทธ์แห่งเมืองอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นอิฐเขียนสีรูปเจดีย์ทรงหม้อน้ำ อิฐฤกษ์สมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นดินเผารูปพระภิกษุอุ้มบาตร หลักฐานการประดิษฐานพระพุทธศาสนาที่เก่าที่สุดในประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ไหเคลือบสีเขียว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ
รายละเอียดเพิ่มเติม