...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพุทธรูปปางแสดงธรรม จากเจดีย์หมายเลข ๒ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์พระสาวกมีจารึก “มหาก...” จากเจดีย์หมายเลข ๑๑ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

กระเบื้องมุงหลังคาแบบมีร่อง สมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ลูกเต๋า การละเล่นโบราณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ชิ้นส่วนพระพิมพ์ดินเผาสมัยทวารวดี แสดงภาพพุทธประวัติ ตอน “มหาปาฏิหาริย์”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมปูนปั้นรูปศีรษะบุรุษ สมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์พระสาวกมีจารึก “สาริปุตฺโต” จากเจดีย์หมายเลข ๑๑ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ระฆังสำริดสมัยอยุธยา ที่พบในจังหวัดสุพรรณบุรี ตอนที่ ๒ (ระฆังจากวัดป่าพฤกษ์)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ระฆังสำริดสมัยอยุธยา ที่พบในจังหวัดสุพรรณบุรี ตอนที่ ๑ (ระฆังจากวัดโพธิ์คลาน)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์พระสาวกมีจารึก “เมตฺเตยฺยโก” จากเจดีย์หมายเลข ๑๑ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมรูปคนแคระ สมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมปูนปั้นเศียรยักษ์ สมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตราดินเผารูปบุคคลกำลังหาบของ จากเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ภาชนะดินเผามีสันสมัยทวารวดี จากเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ภาชนะดินเผามีพวยจากแหล่งโบราณคดีคอกช้างดิน เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม