...

ระบบสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร

1. Smart Museum (smartmuseum.finearts.go.th)

          เป็นระบบการให้บริการข้อมูลด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สามารถเลือกเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ได้ในรูปแบบเสมือนจริง แสดงข้อมูลโบราณวัตถุหมุน 360 องศา และแสดงข้อมูลอาคารโบราณสถานในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในรูปแบบ 3D Model เสมือนท่านได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้วยตนเอง


 

2. Virtual Museum (http://www.virtualmuseum.finearts.go.th)

          Virtual Museum หรือ พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เป็นระบบที่เผยแพร่ข้อมูลด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับเทคนิคภาพแบบ Panoramic ประชาชนสามารถเข้าชมห้องจัดแสดงได้แบบ ๓๖๐ องศา ทำให้เกิดความน่าสนใจ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เสมือนท่านได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้วยตนเอง รวมทั้งยังสามารถเลือกชมพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ


3. อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง (virtualhistoricalpark.finearts.go.th)

          เป็นการนำเสนอข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์ 11 แห่งทั่วประเทศ ผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบเสมือนจริง สามารถชมลวดลาย และสัมผัสอีกหนึ่งมุมมองที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากในสถานที่จริง เช่น ยอดพระปรางค์ ภาพมุมสูง เป็นต้น

4. ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล (http://www.digitalcenter.finearts.go.th)

          Digitalcenter หรือ ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล เป็นระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือทั้งหมดของหน่วยงานกรมศิลปากร แบ่งเป็น หนังสืออกใหม่ เอกสารภายใน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์      สื่อมัลติมีเดีย คลังภาพ และข่าวสาร เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้บริการข้อมูลออนไลน์แก่ประชาชน


5. ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ (archives.nat.go.th)

          ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ให้บริการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ข้อมูล ภาพประวัติศาสตร์ ภาพลายลักษณ์ ภาพเหตุการณ์สำคัญ ภาพพระราชพิธี มากกว่า ๓๕,๐๐๐ ภาพ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนเพื่อค้นหา และขอใช้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 

6. ระบบภูมิสารสนเทศ มรดกศิลปวัฒนธรรม GIS (www.gis.finearts.go.th)
          GIS (Geographic Information System) หรือเรียกว่า ระบบภูมิสารสนเทศ มรดกศิลปวัฒนธรรม เป็นระบบที่มีลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่ ภาพ แผนที่ หรือข้อมูลที่มีพิกัดตำแหน่ง นำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงบรรยายในฐานข้อมูล กรมศิลปากรมุ่งเน้นให้บริการข้อมูลแหล่งโบราณสถาน อนุสาวรีย์และพระพุทธรูปที่สำคัญ พิพิธภัณฑ์วัดและเอกชน อุทยานประวัติศาสตร์ และข้อมูลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งข้อมูลแหล่งโบราณคดีเขตน้ำท่วม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกป้อง อนุรักษ์ มรดกของชาติ7. ระบบเอกสารโบราณ (manuscript.nlt.go.th) 

         ระบบให้บริการสืบค้นข้อมูล จารึก หนังสือไทย ตู้พระธรรม และคัมภีร์ใบลาน ในรูปแบบออนไลน์

8. ระบบฐานข้อมูลงานศิลปกรรม (datasipmu.finearts.go.th)

         ระบบเผยแพร่และให้บริการองค์ความรู้ข้อมูล งานด้านศิลปกรรมและ งานช่างสิบหมู่ ของกรมศิลปากรในรูปแบบออนไลน์ 


9. เว็บไซต์กรมศิลปากร (finearts.go.th)

         เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม จากหน่วยงานภายในกรมศิลปากร ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และองค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ของกรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 4822 ครั้ง)


Messenger