...

ประวัติและบทบาทหน้าที่

ประวัติและพัฒนาการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมศิลปากร

           งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมสิลปากร  จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตร เรื่อง  การปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ วันที่ ๑๒  มีนาคม ๒๕๔๕  รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  โดยประกาศกรมศิลปากร  เรื่องการแบ่งส่วนราชการหน่วยงานและสถานศึกษาของกรมศิลปารก เมื่อวันที่ ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๔๕  โดยมีหน้าที่สนับสนุนงานของกรมศิลปากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยี สารสนเทศ  โดยเน้นในระบบคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร

                  ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม

(จำนวนผู้เข้าชม 80 ครั้ง)