หน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมศิลปากร

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
thumbnail - รองอธิบดีกรมศิลปากร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรดกศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มระบบเครือข่าย
กลุ่มระบบสารสนเทศ
ฝ่ายบริหาร