...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศิลปากร

 

“นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) มาเป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนฐานความรู้ ภูมิปัญญา การบริการด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม โดยสมบูรณ์แบบ”

 

ยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศิลปากร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบอุปกรณ์ และความปลอดภัยเครือข่าย

          จัดทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จัดทำปรับปรุงระบบเครือข่ายและความปลอดภัย เพื่อรองรับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบไปด้วย 2ส่วนคือ

1.  การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน

                        2.  การจัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

          จัดทำ จัดหา หรือพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้าน ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน และเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการงานภายใต้ภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงภารกิจร่วมที่คล้ายคลึงกัน จะสามารถนำระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ร่วมกัน โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งประกอบไปด้วย 2ส่วน คือ

1.  พัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม

                        2.  จัดหา Software ลิขสิทธิ์ ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดำเนินการให้ความรู้ จัดการฝึกอบรม ให้แก่บุคลากรในกรมศิลปากร มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ตามลักษณะงานและระดับตำแหน่งโดยใช้หลักสมรรถนะดังนี้

1.      กลุ่ม SE = Strategic for Executive Level ได้แก่ อธิบดี รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/เทียบเท่า

1.1   มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ตามหลักสมรรถนะที่ กพ.กำหนด คือ สามารถใช้โปรแกรม พื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว ได้แก่ การใช้Office การใช้ Internet Social Network และ การใช้ Email

1.2   ทักษะการใช้สารสนเทศของกรมศิลปากร ได้แก่ มีความรู้ ความเข้าใจในระบบสารสนเทศที่กรมศิลปากรได้พัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นสารสนเทศเฉพาะด้าน

 

2.      กลุ่ม SU = Strategic for User Groups คือ ผู้ใช้งานทั่วไป

1.1   มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ตามหลักสมรรถนะที่ กพ.กำหนด คือ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี ได้แก่ ระดับที่ 1 คือการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้งานในระบบเครือข่าย และ ระดับที่ 2 สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว ได้แก่ การใช้ Office การใช้ Internet Social Network และ  การใช้ Email

1.2   สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานได้ ได้แก่ การใช้ Office ขั้น Intermediate  ไปถึงขั้น Advanceการใช้ Program เฉพาะด้านเพื่องานต่างๆ อาทิ งานออกแบบ เขียนแบบ งานวิจัย งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

1.3   สามารถใช้สารสนเทศของกรมศิลปากรที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติงานได้ ได้แก่ ระบบสารสนเทศเฉพาะด้านที่กรมศิลปากรได้พัฒนาขึ้น อาทิ ระบบภูมิสารสนเทศด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ระบบบริหารการแสดง ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบสืบค้น บัญชีเอกสารข้อมูลจดหมายเหตุ เป็นต้น

 

3. กลุ่ม SC = Strategic for Computer Officer Group

          1.1 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ตามหลักสมรรถนะที่ กพ.กำหนด

          1.2 พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การออกแบบ วิเคราะห์ระบบ การบริหารจัดการระบบเครือข่าย การบริหารความปลอดภัย การจัดการผู้ใช้งาน และการบริหารจัดการสารสนเทศ

(จำนวนผู้เข้าชม 87 ครั้ง)