...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จากแหล่งโบราณคดีบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์ปางสมาธิ ศิลปะศรีวิชัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ชิ้นส่วนพระพุทธรูปนาคปรก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

โบราณสถานบนเขาดีสลัก (วัดเขาดีสลัก)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

เจดีย์หมายเลข ๑ เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพุทธรูปสำริดปางแสดงธรรม พบจากโบราณสถานหมายเลข ๑๔ (บ้านศรีสรรเพชญ์ ๓)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แม่พิมพ์เครื่องประดับสมัยทวารวดี พบจากเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นอิฐประทับรูปรอยเท้าคนสมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

“นาค” ปูนปั้น ประดับศาสนสถานในเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมดินเผารูปช้าง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมดินเผารูปบุคคลต่อสู้กัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตราประทับรูปกระต่าย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นอิฐปิดทองคำเปลว : อิฐฤกษ์สมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตราประทับรูปหม้อปูรณฆฏะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตราประทับดินเผารูปครุฑ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger