...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

๕๕ ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ลูกเต๋า : การละเล่นโบราณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ยอดเจดีย์จำลอง พบจากเจดีย์หมายเลข ๑๓ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมดินเผารูปราชยลักษมีประกอบกับรูปคชลักษมี พบจากเมืองโบราณอู่ทอง ประติมากรรมรูปแบบเฉพาะสมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จารึกปุษยคีรี ชื่อภูเขาศักดิ์สิทธ์แห่งเมืองอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นอิฐเขียนสีรูปเจดีย์ทรงหม้อน้ำ อิฐฤกษ์สมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นดินเผารูปพระภิกษุอุ้มบาตร หลักฐานการประดิษฐานพระพุทธศาสนาที่เก่าที่สุดในประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ไหเคลือบสีเขียว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพุทธรูปยืนตริภังค์ปางแสดงธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมดินเผารูปสตรี ประดับศาสนสถานสมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมดินเผารูปราชยลักษมี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมดินเผารูปคชลักษมี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพุทธรูปยืนปางแสดงธรรม มีประภามณฑลหลังพระเศียร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพุทธรูปนั่งปางแสดงธรรม มีพระมัสสุ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์ดินเผาภาพพระพุทธรูปปางแสดงธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม