วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

เจดีย์ราย วัดโพธิ์ กทม.

วิสัยทัศน์
โบราณสถานได้รับการอนุรักษ์ และสืบทอดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างมีคุณค่า
พันธกิจ
1. ปกป้องคุ้มครองและทำนุบำรุงโบราณสถานให้คงอยู่
2. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
3. เผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่สาธารณชนในวงกว้าง
4. เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานงานโบราณคดี และการอนุรักษ์โบราณสถานของชาติ
5. พัฒนาโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้

(จำนวนผู้เข้าชม 273 ครั้ง)