ประวัติและบทบาทหน้าที่
กองโบราณคดี มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยหลักฐานทางโบราณคดี เพื่อพัฒนางานทางโบราณคดี และงานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

  (๒) ดําเนินการอนุรักษ์และบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน รวมทั้งการควบคุมงานบูรณปฏิสังขรณ์

  (๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยโบราณสถานและโบราณวัตถุ เพื่อการอนุรักษ์ ซ่อมแซม การจัดทําแผน และเป็นศูนย์ปฏิบัติการอนุรักษ์โบราณสถาน

  (๔) สํารวจ ขุดค้น ขึ้นทะเบียน ควบคุม ดูแลรักษา และอนุรักษ์ รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และกฎหมาย ว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  (๕) ควบคุม ดูแล รักษา และอนุรักษ์โบราณสถานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  (๖) สนับสนุน ให้คําปรึกษาแนะนํา ดําเนินการหรือร่วมดําเนินงานทางด้านโบราณคดี และด้านการอนุรักษ์โบราณสถานและศิลปกรรมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการดําเนินงานด้านเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรม

  (๗) ให้ความเห็นและข้อวินิจฉัย เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านมรดกทางวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก

  (๘) กําหนดหลักเกณฑ์ ควบคุม และพัฒนามาตรฐานงานด้านโบราณคดี ด้านการอนุรักษ์ โบราณสถานและศิลปกรรมสําหรับส่วนราชการของกรม

  (๙) จัดทําและพัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้ด้านโบราณคดี การอนุรักษ์โบราณสถาน และศิลปกรรม รวมทั้งให้บริการข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ และการบริหารจัดการมรดก ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

  (๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

(จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง)