...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
เป็นองค์กรในการรวบรวม ประเมินคุณค่า ให้บริการค้นคว้านำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนางานจดหมายเหตุและบูรณาการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมนำสู่ความมั่นคงและสันติสุข 

(จำนวนผู้เข้าชม 338 ครั้ง)