...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


หน้าที่ความรับผิดชอบ/ภารกิจ
 
  ๑. สำรวจ รวบรวม โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธ์ สงวนรักษา อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
 
๒. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จากหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางธรรมชาติ
 
๓. นำเสนอข้อมูลทางวิชาการ โดยการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ทั้งนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราว เพิ่มความรู้และความเพลิดเพลินแก่สาธารณชนทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษา
 
๔. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ จัดกิจกรรม และบริการด้านการศึกษา
 
๕. เป็นองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ เป็นสถาบันการศึกษานอกระบบ แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและศูนย์ชุมชน
 
๖. ส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนประสานความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
 
๗. ตรวจตรา ควบคุม ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กฎระเบียบ และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(จำนวนผู้เข้าชม 415 ครั้ง)


Messenger