...
ค้นหาการประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พ​ระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสน​ุนวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ณ วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต