...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

     มุ่งมั่นบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์และการให้บริการด้านจดหมายเหตุที่ได้มาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

     ๑. อนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุไว้เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

     ๒. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ

     ๓. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเอกสารจดหมายเหตุ

     ๔. พัฒนางานจดหมายเหตุให้ได้มาตรฐานสากล

(จำนวนผู้เข้าชม 337 ครั้ง)


Messenger