...

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด MUSEUM TALK
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด MUSEUM TALK เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์สากล 18 พฤษภาคม 2565 ภายใต้หัวข้อหลักจากสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (ICOM) “ The Power of Museum “
โดยวิทยากรทรงคุณวุฒิ
- นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
- นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร
- นางสมลักษณ์ เจริญพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SEAMEO SPAFA)
- ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
- ดร.สราวุธ รูปิน อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นายอานนท์ ชวาลาวัณย์ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สามัญชน

ติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook Live Page : Office of National Museums, Thailand วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

(จำนวนผู้เข้าชม 296 ครั้ง)