...

เอกสารดาวน์โหลด
# ชื่อเอกสาร ชนิดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 การประเมินองค์กรคุณธรรมของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕. การประเมินองค์กรคุณธรรมของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ 0 Mb Download
2 คู่มือกรมศิลป์สำหรับประชาชน. คู่มือกรมศิลป์สำหรับประชาชน 0 Mb Download
3 การจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบคลังเพื่อการศึกษา. การจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบคลังเพื่อการศึกษา 0 Mb Download
4 ประกาศกรมศิลปากร กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ. ประกาศกรมศิลปากร กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 0 Mb Download
5 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแก่งชาติ พ.ศ. 2504. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแก่งชาติ พ.ศ. 2504 0 Mb Download
6 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแก่งชาติ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2). พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแก่งชาติ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) 0 Mb Download
7 แบบหนังสือแจ้งการแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น. แบบหนังสือแจ้งการแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น 0 Mb Download
8 ตัวอย่างเอกสารและหลักฐานประกอบ การแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น. ตัวอย่างเอกสารและหลักฐานประกอบ การแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น 0 Mb Download