MUSEUM PHOTO CONTEST

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2565 Museum Photo Contest เพื่อส่งเสริมค่านิยมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ โดยใช้การถ่ายภาพเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้พิพิธภัณฑ์สามารถอยู่ในกระแสความสนใจและมีส่วนร่วมกับสังคม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

หัวข้อในการประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2565 คือ The Power of Thai Museums ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกับที่สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (ICOM) ได้ประกาศไว้วันพิพิธภัณฑ์สากล เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คือการแสดงออกให้เห็นถึงพลังของพิพิธภัณฑ์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมผ่านมุมมอง 3 ด้าน ได้แก่ พลังของการบรรลุความยั่งยืน พลังแห่งการสร้างสรรค์ดิจิทัล และพลังของการสร้างชุมชนผ่านการศึกษา

PHOTO EXHIBITION

จากการประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2565 Museum Photo Contest มีผู้ส่งภาพเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น จำนวน 340 ภาพ คณะกรรมการตัดสินผลการประกวด ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะและการถ่ายภาพ และผู้แทนจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2. ท่านสิงห์คม บริสุทธิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปี 2562 3. ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 4. นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย 5. นายนักรบ มูลมานัส ศิลปินแนวคอลลาจร่วมสมัย

คณะกรรมการได้พิจารณาจากเกณฑ์การตัดสิน คือ แนวคิดเนื้อหาของภาพถ่ายมีความสอดคล้องกับหัวข้อ ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบภาพ ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการถ่ายภาพ ซึ่งพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 10 ภาพในแต่ละหัวข้อ และมีภาพที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 9 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จึงได้ประมวลภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนได้รับชมภาพถ่ายที่สะท้อนเรื่องราวพิพิธภัณฑ์ไทยผ่านเลนส์สายตาของผู้เข้าประกวด ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพลังของพิพิธภัณฑ์ไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ภาพถ่ายชนะรางวัลการประกวด