คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ทั่วไป
สามารถรับชมคลิปวิดีโอ ขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ ตามลิงก์ดังแนบ
https://www.facebook.com/SupanburiNationalArchive/videos/3124127631187892/?locale=th_TH 

https://www.youtube.com/watch?v=PxoYBSimhFw

หรือติดต่องานบริหารเอกสาร โทร. 035 535 501 ต่อ 101 (ในวันและเวลาราชการ)
1. การให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
    ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
    ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ
2. ระหว่างวันที่ 15 - 30 ธันวาคม ของทุกปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ปิดให้บริการ เนื่องจากตรวจสอบเอกสารประจำปี

ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุได้ 3 วิธี คือ ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ (จากเว็บไซต์) ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ (จาก Mobile Application) และสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

  1. วิธีการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุในระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ (จากเว็บไซต์ และ Mobile Application )
    • เข้าสู่เว็บไซต์ https://archives.nat.go.th/ หรือ Application: NAT Archives 
    • กรอกข้อมูลส่วนตัว
    • ระบบจะส่ง username และ Password ทางอีเมล
    • สืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
  2. วิธีการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปฏิบัติตามระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการเข้าใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
Username : หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
Password : หมายเลข 4 ตัวสุดท้ายของหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
โทร. 035 535 501
     - ติดต่องานบริหารเอกสาร, เรื่องทำลาย, เรื่องรับมอบเอกสาร, งานบันทึกเหตุการณ์ ต่อ 101
     - ติดต่องานเอกสารจดหมายเหตุและบริการ, การทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ ต่อ 108
     - ติดต่องานธุรการ การเงินและพัสดุ ต่อ 101
สมัครงาน
ไม่พบข้อมูล
Messenger