for w3c

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ เรื่อง "การทำลายเอกสารและส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์"
จำนวนผู้เข้าชม 656
(วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563)
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 623
(วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563)
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
จำนวนผู้เข้าชม 538
(วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป
จำนวนผู้เข้าชม 523
(วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ "สุพรรณบุรีรำลึก"
จำนวนผู้เข้าชม 569
(วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563)
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้และทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในวันเด็กแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม 512
(วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การทำลายและส่งมอบเอกสารราชการ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
จำนวนผู้เข้าชม 280
(วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565)
รับมอบภาพถ่ายส่วนบุคคล ของคุณไขศรี-ปราณี จันทร์แจ่ม
จำนวนผู้เข้าชม 326
(วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบภาพส่วนบุคคลและร่วมสัมภาษณ์ ทายาทคุณสำราญ ชะอุ่มพาณิช
จำนวนผู้เข้าชม 250
(วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมสัมภาษณ์ทายาทหมออรุณ ทิพย์สุคนธ์
จำนวนผู้เข้าชม 279
(วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบภาพส่วนบุคคล จาก คุณสุนันท์และคุณอุษา เศษธะพานิช
จำนวนผู้เข้าชม 335
(วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบและร่วมสัมภาษณ์คุณสมพร กลิ่นพงษา
จำนวนผู้เข้าชม 683
(วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)

for w3c

ความรู้ทั่วไป
ประวัติและที่มาของชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสุพรรณบุรี 'โรงเรียนสงวนหญิง'
รายละเอียดเพิ่มเติม >
เส้นทางจากกรุงเทพถึงสุพรรณบุรี เรือเมล์
รายละเอียดเพิ่มเติม >
เส้นทางจากกรุงเทพถึงสุพรรณบุรี ทางสายสุพรรณบุรี - ชัยนาท
รายละเอียดเพิ่มเติม >
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ภาพประกอบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
จำนวนผู้เข้าชม 130
ภาพประกอบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
จำนวนผู้เข้าชม 156
วีดิทัศน์

ขั้นตอนการทำลายเอกสารราชการ

เอกสารดาวน์โหลด

for w3c

for w3c