ข่าวกิจกรรม
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การทำลายและส่งมอบเอกสารราชการ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
จำนวนผู้เข้าชม 301
(วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565)
รับมอบภาพถ่ายส่วนบุคคล ของคุณไขศรี-ปราณี จันทร์แจ่ม
จำนวนผู้เข้าชม 338
(วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบภาพส่วนบุคคลและร่วมสัมภาษณ์ ทายาทคุณสำราญ ชะอุ่มพาณิช
จำนวนผู้เข้าชม 262
(วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมสัมภาษณ์ทายาทหมออรุณ ทิพย์สุคนธ์
จำนวนผู้เข้าชม 292
(วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบภาพส่วนบุคคล จาก คุณสุนันท์และคุณอุษา เศษธะพานิช
จำนวนผู้เข้าชม 347
(วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบและร่วมสัมภาษณ์คุณสมพร กลิ่นพงษา
จำนวนผู้เข้าชม 715
(วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)