...
ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่อง : ภาชนะดินเผารูปวัว
เรื่อง : ภาชนะดินเผารูปวัว ผู้ที่สนใจสามารเข้าชมโบราณวัตถุชิ้นดังกล่าว ได้ทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่แชท Facebook พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ หรือ 036 411 458
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่อง : "ขวาน สมัยก่อนประวัตฺศาสตร์"
#MuseumInsider #แนะนำโบราณวัตถุศิลปวัตถุ เรื่อง : "ขวาน สมัยก่อนประวัตฺศาสตร์" #คลังวิชาการกรมศิลปากร ผู้ที่สนใจสามารเข้าชมโบราณวัตถุชิ้นดังกล่าว ได้ทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่แชท Facebook พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ หรือ 036 411 458
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จารึกเสาธรรมจักร เมืองโบราณซับจำปา วัสดุ : ศิลา
แนะนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จารึกเสาธรรมจักร เมืองโบราณซับจำปา วัสดุ : ศิลา อายุ/สมัย : ทวารวดี (อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓) ขนาด : สูง ๒๐๒ เซนติเมตร, เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐ เซนติเมตร สถานที่พบ : เมืองโบราณซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ปัจจุบัน : จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ธรรมจักร สัญลักษณ์แสดงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยไม่มีการสร้างพุทธปฏิมา ในประเทศไทยปรากฏการสร้างครั้งแรกในวัฒนธรรมทวารวดี ได้รับอิทธิพลจากศิลปะคุปตะ จากหลักฐานที่พบคาดว่ามีลักษณะเป็นประติมากรรมลอยตัวสลักจากหินที่ประกอบไปด้วย ๒ ส่วนหลัก คือ ส่วนยอดที่ทำเป็นรูปวงล้อเกวียนมีฐานผังสี่เหลี่ยมรองรับวงล้อ และส่วนเป็นเสารองรับในผังเหลี่ยม นิยมพบร่วมกับประติมากรรมรูปกวางหมอบ สื่อถึงการแสดงปฐมเทศนา ‘ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร’ แก่ปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จังหวัดลพบุรีพบหลักฐานชิ้นส่วนธรรมจักรที่มีจารึกอักษรปัลลวะหลายชิ้น เช่น จารึกบนซี่ล้อธรรมจักร จารึกบนวงล้อธรรมจักร และจารึกบนชิ้นส่วนเสาธรรมจักร เป็นต้น ปัจจุบันทั้งหมดจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ โดยชิ้นที่มีความสำคัญและโดดเด่นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ภูมิใจเสนอ คือ เสาธรรมจักรแปดเหลี่ยมที่มีจารึก อักษรปัลลวะ ภาษาบาลี เนื้อความกล่าวถึงหลักธรรม เช่น อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท ปฐมพุทธอุทาน และพระพุทธอุทาน *** สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมได้ ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. *** อ้างอิง ศักดิ์ชัย สายสิงห์. พระพุทธรูปในประเทศไทยไทย รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อของคนไทย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี, ๒๕๕๖. . ศิลปะทวารดี วัฒนธรรมทางศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒ นนทบุรี : เมืองโบราณ, ๒๕๖๒.
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สาระน่ารู้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบ ๓๓๒ ปี สมเด็จพระนารายณ์มหาราชฯ ตอนที่ ๑ ประวัติพระนารายณ์ราชนิเวศน์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
สาระน่ารู้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบ ๓๓๒ ปี สมเด็จพระนารายณ์มหาราชฯ ตอนที่ ๑ ประวัติพระนารายณ์ราชนิเวศน์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ สามารเข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ได้ทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่แชท Facebook พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ หรือ 036 411 458
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วีดิทัศน์ "โบราณวัตถุและเหรียญกษาปณ์สมัยทวารวดีในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์" จากรายการคันฉ่องส่อง ชุด สุวรรณภูมิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วีดิทัศน์ "โบราณวัตถุและเหรียญกษาปณ์สมัยทวารวดีในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์" จากรายการคันฉ่องส่อง ชุด สุวรรณภูมิ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
-