วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจขององค์กร


                   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 
               กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ ๙
 
              ขอนแก่น รับผิดชอบงาน  ด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในเขตพื้นที่  ๗  จังหวัด คือ
 
              จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย 
 
              ภารกิจหลักขององค์กรมีดังต่อไปนี้  
 
                   ๑. สำรวจ รวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและวัตถุทางชาติพันธุ์ สงวนรักษา อนุรักษ์มรดก
 
               ทางวัฒนธรรมของชาติ
 
                 ๒.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  จากหลักฐานที่
 
              เป็นโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และวัตถุทางธรรมชาติ
 
                 ๓.  นำเสนอข้อมูลทางวิชาการ  โดยการจัดแสดงโบราณวัตถุทั้งนิทรรศการถาวร
 
              และนิทรรศการชั่วคราว  เพิ่มความรู้และความเพลิดเพลิน แก่สาธารณชนทุกเพศ
 
              ทุกวัย  ทุกระดับการศึกษา
 
                 ๔.  ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้  จัดกิจกรรมและบริการด้านการศึกษา
 
                 ๕.  เป็นองค์กรเพื่อการอนุรักษ์  เป็นสถาบันการศึกษานอกระบบ  แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
               แหล่งท่องเที่ยว ทางศิลปวัฒนธรรม  และศูนย์ชุมชน
 
                 ๖.  ส่งเสริม  พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  ประสานความร่วมมือกับชุมชน
 
               ในท้องถิ่น  เพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
 
                 ๗.  ตรวจตรา ควบคุม ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับโบราณวัตถุตามกฎหมายว่าด้วย
 
               โบราณสถานโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  และกฎหมาย
 
               ระเบียบ ประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

(จำนวนผู้เข้าชม 624 ครั้ง)

Messenger