...

แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกกำแพงเพชร
แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกกำแพงเพชร
 
สมัยประวัติศาสตร์ทวารวดี
 
•เมืองไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
Øพบหลักฐาน ลูกปัดแก้ว ตะเกียงดินเผา เศษภาชนะดินเผาแบบต่างๆ
Øเป็นหลักฐานในวัฒนธรรมทวารวดี มีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖
   

•พื้นที่อุทยานฯ ๓.๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒,๑๑๔ ไร่
•แบ่งเป็น ๒ เขต
Øเขตภายในกำแพงเมือง ๕๐๓ ไร่ มีโบราณสถานประมาณ ๑๙ แห่ง โบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ เขตวังโบราณ(สระมน) ศาลพระอิศวร กำแพงเมือง คูเมืองและป้อมประตูต่างๆ
Øเขตนอกกำแพงเมืองหรือเขตอรัญญิก ๑,๖๑๑ ไร่ ตั้งอยู่บนเนินเขาลูกรังทางด้านทิศเหนือของเมืองกำแพงเพชร มีโบราณสถานที่เป็นวัดขนาดใหญ่น้อยรวมประมาณ ๓๑ แห่ง โบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่วัดพระนอน วัดพระสี่อิริยาบถ วัดสิงห์ วัดช้างรอบ และวัดอาวาสใหญ่ ฯลฯ

(จำนวนผู้เข้าชม 825 ครั้ง)