...

การบรรยายหัวข้อ "Open Data : การปรับตัวของห้องสมุดในยุคสังคมดิจิทัล" ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
          สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ การบรรยายหัวข้อ "Open Data : การปรับตัวของห้องสมุดในยุคสังคมดิจิทัล" ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
          กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ Open Data การปรับตัวของห้องสมุดในยุคสังคมดิจิทัล แก่บุคลากรในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          กิจกรรมแบ่งการบรรยายเป็น ๓ หัวข้อย่อย ได้แก่ ๑. การบรรยายเรื่อง “Open Government กับการเปิดเผยข้อมูล (Open Data)” วิทยากรโดย นายไกลก้อง ไวทยการ ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒. การบรรยายเรื่อง “มาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ”วิทยากรโดย ดร.อุรัชฎา เกตุพรหมผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ๓. การบรรยายเรื่อง “การปรับตัวของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (Toward Open Access)” วิทยากรโดย ดร.ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพผู้จัดการงานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
          ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านการสแกน QR Code ด้านล่าง หรือไปที่ https://forms.gle/TcZgWFHWGGscZQsy5 (ปิดรับลงทะเบียนวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หรือหากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว) รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

(จำนวนผู้เข้าชม 1332 ครั้ง)


Messenger