ขอเชิญชม Facebook Live บรรยายและเสวนาทางวิชาการ "คาบสมุทรภาคใต้ตอนบนของไทย ข้อมูลใหม่จากหลักฐานโบราณคดี"

          สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายและเสวนาทางวิชาการเผยแพร่ความรู้โบราณคดีภาคใต้ตอนบน เรื่อง "คาบสมุทรภาคใต้ตอนบนของไทย ข้อมูลใหม่จากหลักฐานโบราณคดี: The recent archaeological discoveries in the upper southern region of Thailand." ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ผ่านทาง Facebook Live : สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช กำหนดการบรรยายและเสวนาออนไลน์
เวลา 09.00 – 09.30 น. กล่าวเปิดกิจกรรมบรรยายและเสวนาทางวิชาการ โดย นางเสริมกิจ ชัยมงคล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช
เวลา 09.30 – 10.30 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ความรู้ต่อการวิเคราะห์วิจัยหลักฐานโบราณคดีไทย: กรณีศึกษางานโบราณคดีภาคใต้" โดย ดร.อมรา ศรีสุชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี ที่ปรึกษากรมศิลปากร
เวลา 10.30 – 12.00 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "รูปแบบสันนิษฐานของโบราณสถานเขาศรีวิชัย จากการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ" โดย ศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เวลา 13.00 – 14.00 น. การบรรยาย หัวข้อ "ภาพเขียนสีในแหล่งโบราณคดีฝั่งอันดามัน" โดยนายธวัชชัย ชั้นไพศาลศิลป์ นักโบราณคดีชำนาญการ
เวลา 14.00 – 15.00 น. การเสวนา หัวข้อ "ข้อมูลใหม่จากการขุดค้นทางโบราณคดีในภาคใต้ตอนบน" วิทยากรโดย นางสาวนภัคมน ทองเฝือ นักโบราณคดีชำนาญการ นายจักรพันธ์ เพ็งประไพ นักโบราณคดีปฏิบัติการ นางสาวจุตินาฏ บวรสาโชติ นักโบราณคดีปฏิบัติการ ดำเนินรายการโดย นางศิริพร สังข์หิรัญ ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี และวิทยากรรับเชิญพิเศษ ดร.อมรา ศรีสุชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี ที่ปรึกษากรมศิลปากร
เวลา 15.00 – 16.00 น. การบรรยาย หัวข้อ "Late prehistoric Peninsular Thailand and Myanmar and the Maritime Silk Road" โดย Dr.Berenice Bellina นักวิจัยแห่งศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศส เวลา 16.00 น. ปิดการบรรยายและเสวนาทางวิชาการเผยแพร่ความรู้โบราณคดีภาคใต้ตอนบน

          ทั้งนี้ ขอชวนแฟนเพจมาร่วมสนุกในกิจกรรม Like Share Comment ลุ้นรับของที่ระลึกในกิจกรรมการบรรยายและเสวนาโบราณคดีภาคใต้ตอนบน สำหรับผู้ร่วมรับฟังตลอดการบรรยายและเสวนา จำนวนจำกัดเพียง 14 รางวัลเท่านั้น ผู้สนใจสามารถติดตามกติกา ได้ทางเพจ Facebook สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช https://web.facebook.com/nakhon.museum

(จำนวนผู้เข้าชม 599 ครั้ง)