ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา สัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับการอนุรักษ์มรดก ศิลปวัฒนธรรมและรู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ๖๐วันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
การเสวนาทางวิชาการเนื่องในสัปดาห์อนุรักาษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ลงทะเบียนหน้างาน) ณ 
ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
**วันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔**

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. - การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับการอนุรักษ์มรดก
ศิลปวัฒนธรรมและรู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ๖๐
วิทยากร
๑. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร
๒. นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร
๓. นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร
๔. พันตำรวจโท พัฒนะ ศุกรสุต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

ผู้ดำเนินรายการ นางวิรยาร์ ชำนาญพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. - การแสดงนาฏศิลป์ - ดนตรี ณ สังคีตศาลา
- บรรเลงเพลงโหมโรงมหาราช (วงปี่พาทย์ไม้นวม)
- การแสดง ชุดอาศิรวาทราชสดุดีจักรีวงศ์
- การแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนก

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 1410 ครั้ง)