...

ค้นหา
จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดลำพูน - ลำปาง ปีที่ ๑ บอกเล่าศรัทธาผ่านผืนผ้าในพระพุทธศาสนาประเภทต่างๆ ที่พบในจังหวัดลำพูน-ลำปาง รวมทั้งการอนุรักษ์ให้คงอยู่เพื่อสืบสานศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่อไป