วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

องค์กร หลักในการ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางโบราณคดีในคาบสมุทรมลายู และเป็นหน่วยงานบูรณาการความรู้หลากหลายสาขาเพื่อมุ่งพัฒนามาตรฐานในด้านการ อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในเขตภาคใต้ตอนบน

 

กลยุทธ์

๑.วิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม

๒. พัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้ด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

๓. บุคลากรทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา

 

เป้าหมาย

๑. ศึกษาค้นคว้าประวัติมนุษย์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านโบราณคดีสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์รัฐโบราณ และรวบรวม จำแนก วิเคราะห์ สงวนรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรม

๒. ดำเนินการ จัดหา รวบรวม ให้บริการด้านจดหมายเหตุและสงวนรักษาทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาการ ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของชาติในรูปของหนังสือตัวเขียน เอกสารโบราณและจารึกและสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากในประเทศและต่างประเทศ

๓. บุคลากรทุกกลุ่มงานจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

๔. คนไทยมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

๕. คนไทยสามารถรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และความภูมิใจของชาติและ ท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไว้ได้

(จำนวนผู้เข้าชม 237 ครั้ง)

Messenger