วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
 
องค์กร หลักในการ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางโบราณคดีในคาบสมุทรมลายู และเป็นหน่วยงานบูรณาการความรู้หลากหลายสาขาเพื่อมุ่งพัฒนามาตรฐานในด้านการ อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในเขตภาคใต้ตอนบน
 
กลยุทธ์
 
๑.วิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
๒. พัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้ด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
๓. บุคลากรทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา
 
เป้าหมาย
 
๑. ศึกษาค้นคว้าประวัติมนุษย์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านโบราณคดีสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์รัฐโบราณ และรวบรวม จำแนก วิเคราะห์ สงวนรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรม
๒. ดำเนินการ จัดหา รวบรวม ให้บริการด้านจดหมายเหตุและสงวนรักษาทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาการ ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของชาติในรูปของหนังสือตัวเขียน เอกสารโบราณและจารึกและสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากในประเทศและต่างประเทศ
๓. บุคลากรทุกกลุ่มงานจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
๔. คนไทยมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
๕. คนไทยสามารถรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และความภูมิใจของชาติและ ท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไว้ได้

(จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง)