สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต