ประวัติและบทบาทหน้าที่

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานหนึ่งใน ๑๒ สำนักงานภูมิภาคของ กรมศิลปากร สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. ๒๔๙๙ เริ่มตั้งหน่วยศิลปากร ในครั้งนั้นตั้งเฉพาะหน่วยศิลปากรที่ ๑ ลพบุรีและหน่วยศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี สังกัดกรมศิลปากร 
                กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๐๒ จัดตั้งหน่วยศิลปากรเพิ่มขึ้นจนครบ ๘ หน่วย โดยให้ เขตภาคใต้ทั้ง ๑๔ จังหวัดขึ้นอยู่กับหน่วยศิลปากรที่ ๘
                สังกัดกองโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งที่ทำการอยู่ที่จังหวัดสงขลา (คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่
                ๑๐๘/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๐๒)

พ.ศ. ๒๕๐๗ ก่อตั้งหน่วยศิลปากรที่ ๘ นครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งที่ทำการอยู่ ณ
                จังหวัดนครศรีธรรมราช มีหน้าที่ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติใน พื้นที่รับผิดชอบรวม ๗ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร
                ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช และให้อีก ๗ จังหวัดภาคใต้ขึ้นตรงต่อหน่วยศิลปากรที่ ๙ สงขลา
                ในครั้งนั้นตั้งที่ทำการสำนักงานชั่วคราวในบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ ๒๕๖/๒๕๐๗
                ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๗)

พ.ศ. ๒๕๑๘ หน่วยศิลปากรทั้ง ๙ หน่วยย้ายมาสังกัดสำนักงานหน่วยศิลปากร กองโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.๒๕๓๑ หน่วยศิลปากรทั้ง ๙ หน่วยย้ายมาสังกัดฝ่ายควบคุมดูแลรักษา กองโบราณคดี (ประกาศกรมศิลปากร ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๑)

พ.ศ. ๒๕๓๘ เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช สังกัดสำนักโบราณคดีและ
                พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่บริหารจัดการกิจการด้านโบราณคดี โบราณสถาน
                โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีพื้นที่รับผิดชอบ รวม ๔ จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุงและ 
                นครศรีธรรมราช

พ.ศ. ๒๕๔๕ เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช สังกัดสำนักโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่
                มีหน้าที่บริหารจัดการกิจการด้านโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีพื้นที่รับผิดชอบ
                รวม ๔ จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุงและนครศรีธรรมราช

พ.ศ. ๒๕๔๙ เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช ยกฐานะขึ้นเป็นส่วนราชการส่วนกลางในภูมิภาค ขึ้นตรงต่อกรมศิลปากร
               กระทรวงวัฒนธรรม โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของกรมศิลปากรใน พื้นที่ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่
               ๑ มกราคม ๒๕๕๐ มีพื้นที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุงและนครศรีธรรมราช
 

พ.ศ. ๒๕๖๐ เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช (ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
               (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของ
               กรมศิลปากรใน พื้นที่ส่วนภูมิภาค มีพื้นที่รับผิดชอบ ๗ จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ และ
               นครศรีธรรมราช และกำกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานดังนี้ คือ
          

                  - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                  - กลุ่มโบราณคดี

                  - กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน

                  - กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต

                  - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

                  - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร

                  - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา

                  - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง         

                  - หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช

                  - หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

บทบาทหน้าที่

   ๑. ดำเนินงานที่อยู่ในหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในการธำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านโบราณคดี โบราณสถาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาษา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี เอกสารหนังสือ จดหมายเหตุ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม

   ๒. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

   ๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรมทุกสาขาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พัฒนา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด และเผยแพร่องค์ความรู้ ที่ได้จากมรดกทางศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลด้านมรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมสาขาต่างๆ

   ๔. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานทางวิชาการของหน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

   ๕. สร้างความรู้ ความร่วมมือ ให้คำแนะนำ ประสานกับจังหวัด หน่วยงานราชการอื่นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ประชาชนในการดำเนินงาน มรดกทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งขยายเครือข่าย การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

   ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับผิดชอบ
 

ลำดับหัวหน้าหน่วย/ผู้อำนวยการ

ลำดับ

รายชื่อ

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่ง

นายประยูร  ไพบูลย์สุวรรณ

พ.ศ.๒๕๐๗ - พ.ศ.๒๕๐๘

หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ ๘

นายศิริ  ดวงดี

พ.ศ.๒๕๐๙ - พ.ศ.๒๕๑๐

หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ ๘

นายนิคม  สุทธิรักษ์

พ.ศ.๒๕๑๑ - พ.ศ.๒๕๑๒

หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ ๘

นายประทุม  ชุ่มเพ็งพันธ์

พ.ศ.๒๕๑๓ - พ.ศ.๒๕๑๘

หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ ๘

นายปริวาท  ทรรศนสฤษดิ์

พ.ศ.๒๕๑๙ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๑

หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ ๘

นางกัลยา  จุลนวล

๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๑  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๔

หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ ๘

นายบรรจง  วงศ์วิเชียร

๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๔  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๔

หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ ๙ รักษาราชการแทน

หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ ๘

นายเขมชาติ  เทพไชย

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๔  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๘

หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ ๘

นายบรรจง  วงศ์วิเชียร

๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๘  มิถุนายน ๒๕๓๐

หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ ๙ รักษาราชการแทน

หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ ๘

๑๐

นายเขมชาติ  เทพไชย

มิถุนายน ๒๕๓๐ – พ.ศ.๒๕๓๒

หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ ๘

๑๑

นายบรรจง  วงศ์วิเชียร

พ.ศ.๒๕๓๓ - พ.ศ.๒๕๓๕

หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ ๘

๑๒

นายปริวาท  ทรรศนสฤษดิ์

พ.ศ.๒๕๓๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๓๗

หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ ๘

๑๓

นายบรรจง  วงศ์วิเชียร

๑ พฤษภาคม ๒๕๓๗  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๘

หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ ๘

๑๔

นายบรรจง  วงศ์วิเชียร

๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๘  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๓

ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

๑๕

นายพีรพน  พิสณุพงศ์

๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖

ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

๑๖

นายพีรพน  พิสณุพงศ์

๑๒ มีนาคม ๒๕๔๖  ๑๕ เมษายน ๒๕๔๗

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

๑๗

นายบรรจง  วงศ์วิเชียร

๑๖ เมษายน ๒๕๔๗  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

๑๘

นายบรรจง  วงศ์วิเชียร

๑ มกราคม ๒๕๕๐  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

๑๙

นายสถาพร  ขวัญยืน

๑๖ มกราคม ๒๕๕๑  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

๒๐

นางสาวแสงจันทร์  ไตรเกษม

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

๒๑

นายอาณัติ  บำรุงวงศ์

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

๒๒

นายอาณัติ  บำรุงวงศ์

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช

๒๓

นางเสริมกิจ  ชัยมงคล

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช

 

(จำนวนผู้เข้าชม 315 ครั้ง)

Messenger