...
วิสัยทัศน์และพันธกิจ


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา

 

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นที่จะพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตสู่ประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ

๑.     ธำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม

๒.     สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

๓.     สร้างคุณค่าเพิ่มจากศิลปวัฒนธรรม

๔.     สร้างคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

๕.     กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม

 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปกป้องคุ้มครองและอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ความรู้มรดกทางศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนากลไกระบบการบริหารงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ/ภารกิจ

รวบรวมและอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุสำคัญของชาติ

สำรวจและจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา

ค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

 

จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเผยแพร่ความรู้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

พื้นที่รับผิดชอบ  1.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2.จังหวัดสระบุรี(จำนวนผู้เข้าชม 69 ครั้ง)