...
ประวัติและบทบาทหน้าที่


ข้อมูลที่มาและความสำคัญ ประวัติความเป็นมาในการจัดตั้ง

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา นับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภให้สร้างขึ้น  มูลเหตุแห่งการสร้างเนื่องมาจากใน พ.ศ. 2500 ได้มีการค้นพบพระพุทธรูป พระพิมพ์ และเครื่องทองมีค่าจำนวนมหาศาลในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาทอดพระเนตรโบราณวัตถุที่ค้นพบ พร้อมทรงมีพระราชดำรัสกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นว่า

“โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่พบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะนี้ สมควรจะได้มีพิพิธภัณฑสถานเก็บรักษา และตั้งแสดงให้ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ หาควรนำไปเก็บรักษาและตั้งแสดง ณ ที่อื่นไม่”

ต่อมาในวันที่ 10 ธันวาคม 2501 ขณะที่กรมศิลปากรขุดเจาะอุโมงค์ลงไปยังกรุของวัดราชบูรณะเพื่อทำเส้นทางให้ประชาชนเข้าชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีอยู่บริเวณผนังกรุทั้ง 4 ด้านได้โดยสะดวก  กรมศิลปากรได้ขุดพบกรุเพิ่มอีก 7 กรุ ทุกกรุมีพระพุทธรูปและพระพิมพ์จำนวนมากนับแสนองค์และซ้ำแบบกัน  กระทรวงศึกษาธิการจึงอนุมัติให้กรมศิลปากรขอรับเงินบริจาคจากประชาชนโดยให้พระพิมพ์เป็นของสมนาคุณตอบแทน เพื่อนำเงินที่ได้มาจัดสร้างเป็นอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสำหรับเก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุจากวัดราชบูรณะ พร้อมตั้งชื่อว่า “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา” เพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ผู้ทรงสถาปนาวัดราชบูรณะ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2504 โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิด  ปัจจุบันนอกจากจะจัดแสดงเครื่องทองจากวัดราชบูรณะแล้วยังจัดแสดงโบราณวัตถุจากแหล่งต่างๆ ที่พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงด้วย

 

หน้าที่

 

๑.     รวบรวมและอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุสำคัญของชาติ

๒.     สำรวจและจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา

๓.     ค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

๔.     จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเผยแพร่ความรู้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

(จำนวนผู้เข้าชม 73 ครั้ง)