...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ไหเคลือบสีเขียว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพุทธรูปยืนตริภังค์ปางแสดงธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมดินเผารูปสตรี ประดับศาสนสถานสมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมดินเผารูปราชยลักษมี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมดินเผารูปคชลักษมี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพุทธรูปยืนปางแสดงธรรม มีประภามณฑลหลังพระเศียร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพุทธรูปนั่งปางแสดงธรรม มีพระมัสสุ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์ดินเผาภาพพระพุทธรูปปางแสดงธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ต้นโพธิ์กับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นดินเผาภาพบุคคลฟ้อนรำ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพุทธรูปปางสมาธิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมรูปธรรมจักรและกวางหมอบ ในวัฒนธรรมทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพุทธรูปยืนปางแสดงธรรม พบจากเจดีย์หมายเลข ๓ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์ดินเผามีจารึกจากโบราณสถานพุหางนาคหมายเลข ๒
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์รูปพระสาวกมีจารึก จากเจดีย์หมายเลข ๑๑ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger