...

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร
cover
นางสุภาวรรณ วิไลนำโชคชัย
ผู้อำนวยกการกลุ่มตรวจสอบภายใน

phone 02-164-2501-2 ต่อ 4064
fax -
mail audit@finearts.go.th

งานตรวจสอบภายใน
นางสาวบุณยวีร์ ศิริวัฒน์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

phone 02-164-2501-2 ต่อ 4064

นางสาวณัชปภา บับภาวัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

phone 02-164-2501-2 ต่อ 4064

นางสาวชัญญา สิ้มสกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน

phone 02-164-2501-2 ต่อ 4064

นายศราวุธ ชาวบางยี่ขัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

phone 02-164-2501-2 ต่อ 4064
fax -
mail banpoon86@hotmailçom

นางสาวทิพานัน ดาหา นักวิชาการตรวจสอบภายใน

phone 02-164-2501-2 ต่อ 4064

นางสาวณิชาภา หล่อวิเชียรรุ่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

phone 02-164-2501-2 ต่อ 4064

นางปุณยวีร์ สุขวิบูลย์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี

phone 02-164-2501-2 ต่อ 4064

งานธุรการ
นางสาวจุฑามาศ อินทร์ภูเมศร์ เจ้าพนักงานธุรการ

phone 02-164-2501-2 ต่อ 4064

นายสุทธิพงศ์ แกล้วกล้า พนักงานขับรถยนต์

phone 02-164-2501-2 ต่อ 4064


Messenger