...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สถาบันหลักในการาร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

พันธกิจ

1. ธำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกของศิลปวัฒนธรรม

2.สืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สือบไป

(จำนวนผู้เข้าชม 365 ครั้ง)