...

วิสัยทัศน์และพันธกิจวิสัยทัศน์

สถาบันหลักในการาร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

พันธกิจ

1. ธำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกของศิลปวัฒนธรรม

2.สืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สือบไป

(จำนวนผู้เข้าชม 403 ครั้ง)


Messenger