...

ประวัติและบทบาทหน้าที่

          กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมศิลปากร จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เสนอผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากทำหนดแนวทางการปรับปรุงระบบงานตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในพุทธศักราช ๒๕๕๔ กรมศิลปากรปรับโครงสร้างตรวจสอบภายในจึงเป็นหน่วยงานตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมศิลปากร เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดทำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม
          งานตรวจสอบภายในได้มีการพัฒนาแนวทางและวิธีการตรวจสอบเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนทำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงาน ซึ่งททำให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ถูกต้องยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันโอกาสที่จะมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดก็ยังคงมีแฝงอยู่ได้ ดังนั้นงานตรวจสอบภายในเอง จึงต้องมีการพัฒนาเทคนิคและวิธีการตรวจสอบให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา
 

(จำนวนผู้เข้าชม 447 ครั้ง)


Messenger