...

คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมจดหมายเหตุ

ประธานกองทุนส่งเสริมจดหมายเหตุ
เลขานุการคณะกรรมกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานโครงการ
กลุ่มกฏหมาย
กลุ่มตรวจสอบภายใน