...

ประวัติและบทบาทหน้าที่

กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

ความเป็นมา

                    กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ก วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖หมวด ๔ มาตรา ๒๔ กำหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในกรมศิลปากรกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสำหรับกิจการด้านงานจดหมายเหตุ ประกอบด้วย เงินและทรัพย์สิน คือ

๑. ค่าบริการที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้

๒. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี

๓. เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศและเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้

๔. ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

๕. รายได้อื่น

วัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

        เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสำหรับภารกิจด้านเอกสารจดหมายเหตุ

กรอบแนวทางการดำเนินงาน

                     ๑. การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

                        ๒. ส่งเสริมให้การดำเนินงานวิชาการจดหมายเหตุที่ถูกต้อง

                        ๓. ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายงานจดหมายเหตุตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖

                        ๔. พัฒนาบุคลากรด้านจดหมายเหตุให้มีความสามารถอย่างมืออาชีพ

 

แหล่งเงินทุน

                     ๑. รายได้จากการอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ ร้อยละ ๘๕

                     ๒. รายรับการให้บริการ (สำเนา ซ่อม อบเอกสาร) ร้อยละ ๑๕

รายชื่อคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

๑.   นายประทีป  เพ็งตะโก                                                  ประธานกรรมการ

๒.   นายอรุณศักดิ์  กิ่งมณี                                                   รองประธานกรรมการ

๓.   ผู้แทนสำนักงบประมาณ                                                กรรมการ

๔.   ผู้แทนกระทรวงการคลัง (นางสาวนฐากัญ กัจฉมาภรณ์)    กรรมการ

๕.   ผู้แทนนายกสมาคมองค์การบริหาร                                 กรรมการ

     ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย     

๖.   นางสุรีย์รัตร์  วงศ์เสงี่ยม                                                ผู้ทรงคุณวุฒิ

๗.   นายสุรพล  ทิพย์เสนา                                                  ผู้ทรงคุณวุฒิ

๘.   รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัต  ณ ป้อมเพชร                       ผู้ทรงคุณวุฒิ

๙.   นางสาวนัยนา  แย้มสาขา                                             ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๐. นางจุฑาทิพย์  อังศุสิงห์                                              กรรมการและเลขานุการ

      ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

๑๑. นางพูนทิพย์  สร้อยสุวรรณ                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๒. นางสาวพรภัทรา  สารประสพ                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

      นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ

(จำนวนผู้เข้าชม 115 ครั้ง)