...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ กรมศิลปากร จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการจัดเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

Messenger